Rivalo Paris Sportifs

+ Konuyu Cevapla
Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Osmanlı'da Eyalet-Vilayet Sistemi

 1. #1
  Administrator exodos - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  538

  Standart Osmanlı'da Eyalet-Vilayet Sistemi

  Osmanlı altı asır vilayet/eyalet sistemiyle yönetildi. Taşra diye isimlendirilen merkezin dışındaki bütün bölgelerin idari yapılanmasına temel olan en büyük idari birimdi eyalet. Köy, nahiye, kaza, sancak diye en küçükten büyüğe doğru sıralanan birimlerin üstünde Beylerbeyi unvanını taşıyan ve vezir yani bakan statüsündeki kişi tarafından idare edilen birimdi eyalet. Nitekim 1590'a kadar eyalet kelimesi yerine Beylerbeyilik tabiri kullanıldı.

  Padişaha aidiyet esasına dayanan Osmanlı toprak sisteminin, dolayısıyla vergi ve ordu düzeninin gereğiydi eyalet yapılanması bir bakıma. Anadolu ve Rumeli'de bulunan eyaletlerin geliri yüklenen görev karşılığı bazı idarecilere ve sipahilere tahsis edilmişti. Bunlardan bağımsız Mısır, Bağdat, Yemen, Basra, Lahsa, Habeş ve garp ocakları denilen Cezayir, Tunus ve Trablusgarb eyaletleri vardı. Anadolu ve Rumeli eyaletlerinin 'salyanesiz' yani yıllıksız olarak adlandırılmasına karşılık diğerleri 'salyaneli' yani yıllıklıydılar. Salyaneliler yıllık olarak önceden belirlenmiş olan bir vergiyi merkeze gönderme yükümlülüğü olan; ama askeri, mali, idari, adli bakımdan mahalli örfün ağırlıkta olduğu her biri diğerinden farklı düzenlemeyle yönetilen yerlerdi. Aynı şekilde Doğu Anadolu'da Kürt beyleri de özel statüye sahiptiler. Kendi hanedan hiyerarşilerine dayalı idare edilen sancaklardı bunlar. Genelde hükümet, zaman zaman yurtluk/ocaklık da denilen bu sancakların bütün geliri kabile beylerine aitti. Ve yükümlülükleri belli oranda asker toplamak, istendiğinde bu askerleri merkezin emrine vermekti. Ama diğere eyaletlerde olduğu gibi buralarda da merkezin tayin ettiği bir kadı ve askeri garnizon bulunuyordu.

  Eyaletin başında bulunan beylerbeyi hiç şüphesiz o bölgede padişahın otoritesini temsil eden kişiydi. Ayrıca eyaletin her sancağının başında da yine merkezin atadığı sancak beyleri vardı. Özel bir konuma sahip olan ve Paşa Sancağı diye anılan yerlere atanacak yüksek rütbeli kişinin tayini de merkezden yapılıyordu tabii. Eyalet, beylerbeyi tarafından ve merkezdeki Divan-ı Hümayun'u model alan küçük çapta bir bakanlar kurulu eliyle yönetiliyordu. Burada işaret etmek gereken bir husus, sonraki asırlarda 'kuvvetler ayrımı' diye isimlendirilen yapının baştan itibaren Osmanlı idare sisteminde yer aldığıdır. Her çağda 'kadılık' yani yargı bağımsız olmuştur. Eyalet özel statülü olsun ya da olmasın beylerbeyi de dahil kimse kadılık makamının onayı olmaksızın cezalandırılamazdı. Fatih gibi her sözü kanun sayılan bir hükümdar dahi bu kuralı aşamadı. Arnavutluk seferi sırasında bir prensliğin başındaki kişinin hayatını bağışlayan paşanın taahhüdünü aşmak için Fatih'in şeyhülislamdan fetva istediği bilinir.

  İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa

  Sistemin ortaya ilk çıkışı 1. Murad döneminde. Balkanlar'da fetihler devam ederken ele geçirilen toprakların idaresi için 1362'de Rumeli Beylerbeyi olarak atanan ilk kişi Lala Şahin Paşa. 1. Murad daha sonra oğlu Bayezid'i merkezi Kütahya olmak üzere 1363'te Anadolu'ya Beylerbeyi olarak gönderdi. Yıldırım Bayezid, Kadı Burhaneddin'e ait toprakları ele geçirince 'Rumiye-i sugra' denilen Amasya, Tokat, Sıvas illeri ayrı eyalet oldu. 15. yüzyıl ortalarına kadar devam eden bu üç eyaletli yapıya 1468'de Fatih, Karaman eyaletini, Kanuni Dulkadiriye yani Maraş, Halep, Şam ve Mısır beylerbeyliklerini ekledi. Yine Kanuni devrinde Bağdat, Van, Erzurum, Şehrizor, Budin ve Temaşvar beylerbeylikleri kuruldu ve eyalet sayısı 32'ye yükseldi.

  Bu sistem İstanbul'un istediği her an ve kısa sürede 200 bin asker toplamasına imkân veriyordu. Eyaletler ve bağlı sancakların tutmakla yükümlü oldukları tahrir defteri denilen kayıtları Osmanlı asırları boyunca en düzenli istatistik belgeleri olarak duruyor. Bunlara bakılarak merkez, imparatorluk hudutları dahilinde kaç köy, o köylerde kaç küçükbaş kaç büyükbaş hayvan bulunduğundan tutun, kaç evli erkek, kaç bekâr erkek, kaç gayrimüslim bulunduğuna kadar her türlü bilgiyi alabiliyor, göç hareketlerini izleyebiliyordu.
  Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı ama kendi kendilerini idare eden eyalet sayılmakla birlikte müstakil oldukları kabul edilen yapıları da bu tabloya eklemek gerekir. Kırım Hanlığı bunların başında geliyordu. Hanlar İstanbul'un gözünde padişaha bağlılık sözü vermiş hükümdarlardı. Ayrıca Erdel Krallığı, Eflak ve Boğdan emaretlerinin durumu da buna benziyordu. Buraların hükümdarlarına Osmanlı padişahı taç giydirir resmi kayıtlarda adları kral olarak zikredilir, huzurda bölgeleri 'mümtaz eyalet' diye anılırdı. Günümüzde ABD'nin ve Almanya'nın benimseyip uyguladığı Osmanlı eyalet düzeni imparatorluğun en güçlü olduğu dönemde şu merkezlere dayalıydı: Anadolu (Ankara ve Kütahya), Rumeli (Edirne, Sofya, Manastır), Rum (Amasya ve Sıvas), Bosna (Saraybosna), Karaman (Konya), Dulkadir (Maraş), Şam (Dımaşk), Mısır (Kahire), Trablusşam (Tripoli), Yemen (Zabid ve San'a), Cezayir Bahri Sefid (Gelibolu), Cezayir Garb (Cezayir), Lahza (Katif), Trablus-Garb (Libya), Habeş (Suakin ve Cidde), Kıbrıs (Lefkoşe), Trabzon, Kefe, Halep, Kars, Bağdat, Van, Tunus, Basra, Budin, Tameşvar, Çıldır, Erzurum, Şehrizor (Süleymaniye ve Dahuk), Diyarbekir, Musul.

  Son yüzyılda 'vilayet' diye anılan eyaletlerin bir özelliği de Osmanlı'ya devlet adamı yetiştirmesidir. İmparatorluğun kaderinde söz sahibi olmuş ne kadar kumandan, vezir, sadrazam varsa neredeyse tamamının Beylerbeyiliğinden/valilikten geldiğini görmek gerek... Osmanlı bürokrasisinde tırmanışın sancaktan başladığını da...

  Şehrizor eyaleti
  Türkiye gündemindeki Kerkük dolayısıyla Osmanlı eyalet düzenini anlatırken adı bölgenin gerek coğrafyasına gerekse idare edilmesindeki zorluğa bakılarak Şehrizor olarak konulan eyaletin durumuna ayrıca bakmak gerek. Süleymaniye, Akra, Duhok ve Zahu'yu içine alan Musul eyaletinin ikinci merkezi Kerkük'tür. Kâtip Çelebi'nin Keşfü'z- Zünun'unda Kürdistan, Cezire ve Irak diye üçe ayrıldığını söylediği coğrafyadır bu. Musul'un Mervani Kürtlerinin merkezi daha sonra Selçuklu Atabeklerinin başkenti olduğunu da hatırdan çıkarmamak lazım. Musul tarihi açıdan Bizans zamanında dahi Harran'dan sonra ikinci ordugâhtır. Öyle ki tarihi kayıtlar Diyarbakır, Azerbaycan ve Ermenistan ordugâhlarının bu iki garnizona bağlı olduğunu gösteriyor. Osmanlı kaynaklarında bu durum bölgenin kuzeyinde Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı Arapların bulunmadığı yazılı. Türklerin Kerkük, Erbil, Altunköprü bölgesinde, Kürtlerin de Süleymaniye, Zaho ve Duhok bölgesinde yerleşik oldukları var...

  Avni Özgürel

  Kaynak : Radikal-çevrimiçi / Yorum / Osmanl? eyalet-vilayet sistemi .

  Rivalo Paris Sportifs

 2. #2
  Administrator exodos - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  538

  Standart Osmanlı'da Eyalet

  Eyalet

  Osmanlı merkez teşkilâtının dışında, taşrada bulunan ve beylerbeyi tarafından yönetilen en büyük idârî bölge.
  Osmanlı Devleti'nde taşra teşkilâtı, aşağıdan yukarıya köy, nahiye, kaza, sancak ve eyalet olmak üzere idarî taksimata ayrılmıştı. Temel idarî birim sancak olup, sancakların birleşmesinden eyalet (vilâyet) veya beylerbeylik denilen büyük idarî birimler meydana gelmektedir. 1590 tarihine kadar, teşkilât tabiri olarak beylerbeylik kelimesi kullanılmış, bu tarihten itibaren eyalet tabiri kullanılmaya başlamıştır.

  Osmanlı hakimiyeti altında bulunan topraklardan büyük bir kısmı, doğrudan doğruya padişahın otoritesi altındaydı. Buralarda timar denilen bir toprak sistemi uygulanıyordu. Devletin gelirleri, bir takım görevler karşılığı, idarecilere ve sipahilere tahsis edilmekteydi. Ekserisi Anadolu ve Rumeli’de bulunan bu eyaletlere salyânesiz yani yıllıksız denilirdi.

  Bunun yanında Osmanlılar, Anadolu ve Rumeli eyaletlerinden daha bağımsız; Mısır, Bağdat, Yemen, Basra, Lahsa, Habeş ve Garb Ocakları denilen Cezâyir, Tunus, Trablusgarb gibi eyaletlerin şekillendiği toprakları idarî çatıları altında toplanmaktaydılar. Bunlara salyâneli yani yıllıklı eyaletler denilmektedir. Buralarda Osmanlı beylerbeyi idaresi altında askerî, malî ve adlî sahalarda değişik bir tatbikat vardı. Bölgenin beylerbeyi, yani valisi, eyaletin idarî ve askerî harcamalarını gerçekleştirdikten sonra salyâne yani yıllık adı altında devlet merkezine muayyen bir miktar göndermekle yükümlü idi.

  Bunlara benzer olarak, Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde, idaresi kabile beylerine ait irsî sancaklar vardı. Hükümet denilen bu sancaklarda, bütün gelirler irsî kabile beylerine ait bulunuyordu. Buna karşılık bu beyler, belirli bir oranda asker toplamak ve gerektiğinde devletin emrine göndermek durumunda idi. Bölgenin şehirlerinde birer kadı ve yeniçeri garnizonu bulunması, diğer eyaletlerle birlikte taşıdıkları ortak özelliklerdi. Bunlara aynı zamanda yurtluk ve ocaklık idaresi de denirdi.

  Eyaleti idare eden beylerbeyi, padişahın otoritesini temsil eden en yüksek yöneticiydi. Eyaletin her bir sancağına devlet merkezinden bir sancak beyi tayin edilirdi. Paşa Sancağı adı verilen eyalet merkezine de eyalet valisi gönderilirdi. Eyalet valileri hem askerî hem de mülkî yöneticilerdi. Beylerbeyi, emri altındaki görevlilerle birlikte merkezdeki Dîvân-ı hümâyûn'un küçük bir benzeri olan beylerbeyi dîvânı ile eyaleti yönetmekteydi. Beylerbeyinin yanında bölgenin kaza (yargı) kuvvetini ise kadı temsil ediyordu. Bey, kadı'nın hükmü ve kararı olmadan hiç kimseyi cezalandıramazdı. Osmanlılar, eyalet idaresinde bu kuvvetler ayrımını âdil bir idarenin esası saymışlardır.

  Sultan Birinci Murad Han (1360-1389) devrinde, Balkanlar'daki fütûhâtın devamı ve elde edilen toprakların idarî kontrolü için, Lala Şahin Paşa, Rumeli beylerbeyi tayin edildi (1362). Birinci Murad Han, daha sonra oğlu Bayezid’i doğuda yeni fethedilen bölgelerin beylerbeyi olarak Kütahya’ya gönderdi, ki burası Osmanlıların ikinci beylerbeyliğinin (Anadolu) nüvesini meydana getirdi (1393).

  Sultan Yıldırım Bayezid, Kadı Burhaneddin’e ait memleketleri eline geçirince, Rûmiyye-i sugrâ (Amasya, Tokat, Sivas) vilâyetini, üçüncü bir beylerbeylik olarak ihdas etti. On beşinci yüzyıl ortalarına kadar devam eden bu üç beylerbeylik, Osmanlı Devletinin temelini teşkil etti.

  1468 yılında fethedilen Karaman, bir beylerbeylik hâline getirildi. Kanunî Sultan Süleyman Han'ın saltanatı başlarında; Dulkadriye (Maraş), Haleb, Şam ve Mısır beylerbeylikleri kuruldu. Yine Kanunî devrinde yapılan yeni fetihler neticesinde Asya’da Bağdat, Van, Erzurum, Şehrizor; Avrupa’da Budin ve Tameşvar gibi beylerbeylikler teşkil olundu. Nihayet, 17. yüzyıl başlarında, eyaletlerin sayısı 32’ye ulaştı. Bu düzen içinde padişah, hiç masrafa girmeden, bir emirle kısa zamanda ordunun en büyük kısmını meydana getiren eyalet askerlerini toplayabiliyordu.

  On altıncı yüzyılın ikinci yarısına kadar kapıkulu ocakları ile (yeniçeriler ve diğerleri) birlikte devletin ordusunun en önemli kısmını eyalet askerleri teşkil etmekteydi.

  1528 tarihli arşiv belgelerine göre, 27.000 kapıkulu askerine karşılık eyalet askeri olarak timarlı sipahi ordusu 90.000’i bulmaktadır. 1610 tarihlerinde kapıkulu ocakları 90.000, timarlı sipahi ordusu ise 115.000 olarak hesaplanmaktadır. Bu tarihte zaten timarlı sipahi ordusu, önemini kaybetmeye başlamıştır.

  Kanunî Sultan Süleyman devrinde, Pargalı İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı zamanında, Osmanlı Devletinin her tarafındaki idarî bölgelerini yani eyalet ve livalarını (sancak), bunların idarecilerini ve ne kadar hasları olduğunu gösteren listeler, bugün Topkapı Sarayı Müzesi Arşivinde muhafaza edilmektedir. On altı ve on yedinci yüzyıla ait eyalet teşkilâtına mahsus bilgileri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki sancak tevcihât, rüûs ve tahvil defterlerinde bulmak mümkündür.

  On altıncı yüzyıla ait tapu-tahrir defterlerinde de; sancak, kaza, nahiye, köy derecesine kadar eyalet teşkilâtına ait gayet kıymetli bilgiler verilmektedir.

  Asya, Avrupa ve Afrika’daki eyalet ve başşehirleri şunlardır: Anadolu (Ankara ve Kütahya), Rumeli (Edirne sonra Sofya ve Manastır), Rum (Amasya ve Sivas), Bosna (Saraybosna), Karaman (Konya), Dulkadir (Maraş), Şam (Dımaşk), Mısır (Kâhire), Trablusşam (Tripoli), Yemen (Zabîd, San’a), Cezâir-i Bahr-i Sefîd (Gelibolu), Cezâir-i Garb (Cezâyir), Lahsâ (Katîf), Trablus-Garb (Tripoli-Libya), Habeş (Suakin ve Cidde), Kıbrıs (Lefkoşe), Trabzon, Kefe, Halep, Kars, Bağdat, Van, Tunus, Basra, Budin, Tameşvar, Çıldır, Erzurum, Şehrezur, Diyarbekir, Musul.

  Osmanlı Devletinin eyaletlerinin idaresindeki yürütme ve yargılama gücünü ayırması, bugünkü hür devletlerin tatbik ettiği kuvvetlerin ayrılığı prensibinin aynısıdır.

  Osmanlılar, eyalet sistemini bünyesinde yüzyıllarca uygulayıp, geliştirmiş, böylece devrinin en iyi idare sistemine sahip olmuştur. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri ve Federal Alman Cumhuriyetindeki eyalet sistemi, Osmanlılardakine benzemektedir. .

  Rivalo Paris Sportifs

+ Konuyu Cevapla

Benzer Konular

 1. "Füze sistemi savunma amaçlı"
  Konuyu Açan: Habertürk, Forum: Habertürk.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 09-09-2011, 00:46
 2. Canlılarda Boşaltım Sistemi
  Konuyu Açan: exodos, Forum: Biyoloji.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 05-09-2011, 00:13
 3. Canlılarda Dolaşım Sistemi
  Konuyu Açan: exodos, Forum: Biyoloji.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05-09-2011, 00:05
 4. İlginç Amerikan Eyalet Yasaları
  Konuyu Açan: exodos, Forum: İlginç Bilgiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02-09-2011, 23:35

Bu Konu İçin Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
Lokasyon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619